Sitelerde Kentsel Dönüşüm

SİTELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Risk Tespit Raporu Alınması

Maliklerden herhangi biri veya kanuni temsilcileri masrafı kendisine ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslandırdığı Risk Tespit Kuruluşları’na başvurur.Gerekli belgeler tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisidir. Sitelerde aynı parselde olsalar dahi her blok için risk tespit raporunun ayrı ayrı alınması gerekir.

Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğü'ne Verilmesi

Risk tesbitine ilişkin rapor örneği 10 gün içinde ilçe belediyesine gönderilir. Raporda bir eksiklik yoksa en geç 10 iş günü içinde tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi

Tapu Müdürlüğü riskli yapı şerhini taşınmazın beyanlar hanesine işler. Bu şerhle ilgili olarak tapu müdürlüğü ayni ve şahsi hak sahiplerine riskli yapı tespitine 15 gün içinde itiraz edebileceklerini aksi halde binalarının verilecek süre içinde yıkılacağını belirtir. Buna ilişkin tebligatları tüm maliklere tebliğ eder.

Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi

Rapora malikler 15 gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yapılır. İtiraz üzerine teknik heyet itirazları inceleyerek karara bağlar. İtirazın reddolması halinde rapor kesinleşir. Malikler bina yıkılmadan evvel arsa ve bağımsız bölümlerin değerini SPK lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettiriler.

2/3 Toplantısı

Riskli yapının ne şekilde değerlendirileceği konusunda maliklerin anlaşması esastır. Kat malikleri, riskli yapı şerhinin kesinleşmesinden sonra, 6306 sayılı Yasaya göre, karar almak üzere usulüne uygun toplanırlar ve ortak karar protokolünü imza altına alırlar. Bütün binaların riskli olması halinde yürütülecek uygulamaya aynı parselde bulunan pay sahiplerinin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilir.Site birden fazla parselden oluşuyosa parsellerin birleştirilmesine de yine her parselde ayrı ayrı 2/3 çoğunluk pay sahipleri karar verir.

Müteahit İle Sözleşme İmzası

Ortak karar protokolünde maliklerin 2/3 çoğunluğu ile seçilen yüklenici firma ile yapılan sözleşme müzakerelerinin
sonucunda, karara katılan malikler ve seçilen müteahhit, mutabakata varılan şartlarla hazırlanan sözleşmeyi ve eklerini imzalarlar.

2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı

Ortak karar protoküne katılmayan veya muhalif kalan maliklere noter kanalıyla karara katılmaları ve sözleşme imzalamaları konusunda sözleşmeyi imzalayan herhangi bir malik tarafından ihtar gönderir. Bu ihtarda sözleşme imzası için, imzalamayan malike 15 gün süre tanınır.

Hisse Satışı

Riskli yapı tespitinin kesinleşmesiyle ilgili belediyece riskli yapının tahliyesi ve yıkımı için 60 gün ve ek 30 gün süre verilir.Yıkım yapılmadan sözleşme imzalamayan maliklerin arsa payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nce sadece karara katılan maliklerin katılabileceği açık arttırma ile satılır.

Kira/Taşınma Yardımı ve Kredi Başvurusu

Anlaşma ile tahliye edilen binalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aylık kira yardımı yapar. Bu yardımlardan malikler, riskli yapıda oturan kiracılar ve sınırlı hak sahipleri yararlanır. Kira yardımı yerine geçici konut veya işyeri tahsisi de yapılabilir. Kira ve taşınma yardımı almayanlar faiz desteği veya kredi kolaylığından yararlanabilirler.

Yıkım, İnşaatın Başlaması, İskan Alınması

Eğer malikler anlaşamamışlarsa sözleşme imzalamayan maliklerin arsa payları satılır. Satışı kabul eden malik için bedel alma süreci başlar, satışı kabul etmeyen malik ise Müdürlükçe verilen 3 günlük sürede sözleşmeyi imzalar. Tüm maliklerin sözleşmeyi imzalamasını takiben bina yıkılır, müteahhit firma inşaat ruhsatı için başvurur.
Site projeye uygun tamamlandığında iskan alınır ve malikler böylece depreme ve doğal afetlere dayanıklı binalarına kavuşmuş olurlar.
Sitenizi kentsel dönüşüm ile yenilemek istiyorsanız bu süreçte mutlaka bir uzman hukukçudan her aşamada yardım almanız süreci kısaltacak ve hak kayıplarınızı engelleyecektir.