2310, 2014

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanılmasına, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine,  giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel […]

2310, 2014

GECEKONDU KANUNU 1_2

Kanun Numarası         : 775

Kabul Tarihi                : 20/7/1966

Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 30/7/1966   Sayı : 12362

Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5   Cilt : 5   Sayfa : 2626

 

Kapsam ve tarif:

Madde 1 – Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Madde 2 – Bu kanunda sözü […]

2310, 2014

TOPLU KONUT KANUNU

             Kanun Numarası                  : 2985

             Kabul Tarihi                            : 2/3/1984

             Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 17/3/1984   Sayfa : 18344

 

             Amaç ve kapsam:

Madde 1 – Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve […]