2710, 2016

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, […]

1708, 2016

6303 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

6303 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası            : 6306

Kabul Tarihi                    : 16/5/2012

Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 31/5/2012     Sayı : 28309

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm […]

2410, 2014

BELEDİYE KANUNU 73. MADDE

            Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı[1]

            Madde 73- (Değişik: 17/6/2010-5998/1 md.)

Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine […]

2310, 2014

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/11/2005 No : 2005/9668

Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/2005 No: 5366

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/12/2005 No : 26023

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait […]

2310, 2014

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

          Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011,   No : 644

          Yetki Kanununun Tarihi       : 6/4/2011,     No : 6223

          Yayımlandığı R.G. Tarihi      : 4/7/2011,     No : 27984 Mük.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını […]

2310, 2014

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası                   : 2981

Kabul Tarihi                          : 24/2/1984

Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 8/3/1984   Sayı : 18335

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstisnalar

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve […]

2310, 2014

3194 SAYILI İMAR KANUNU

             Kanun Numarası                  : 3194

             Kabul Tarihi                            : 3/5/1985

             Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 9/5/1985   Sayı : 18749

             Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 378

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel […]

2310, 2014

26023 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 17/11/2005 – 2005/9668
Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2005
Resmi Gazete Sayısı : 26023
**Ekli “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 30/9/2005 tarihli ve 2734 sayılı yazısı üzerine, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine göre, Bakanlar […]

2310, 2014

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

        Kanun Numarası              : 5366

          Kabul Tarihi                    : 16/6/2005

          Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 5/7/2005 Sayı : 25866

  

 

             Amaç ve kapsam

             Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan […]

2310, 2014

BELEDİYE KANUNU

Kanun Numarası              : 5393

Kabul Tarihi                    : 3/7/2005

Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

            Amaç

            Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            Madde 2- Bu Kanun belediyeleri kapsar.
            Tanımlar
            Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye: Belde […]