admin

Hakkında Kentsel Dönüşüm ve Hukuk

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk şimdiye kadar 167 kadar blog girişi yaptı
1512, 2016

Kentsel Dönüşümde Emlak Konut’a Tarihi Görev – Platin Dergisi

1512, 2016

Ekonominin Lokomotifi İnşaat Sektöründe Dengeler Değişiyor

2511, 2016

Kentsel Dönüşümde Emlak Konuta Tarihi Görev

İnşaat Sektörüde GYODER, İNDER ve AYİDER gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevi üstelenen, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünü değerlendirdi.
Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü, Türk Ekonomisine Kattığı Değer ve Yarattığı Çarpan Etkisi ile Büyük Önem Taşıyor. Ekonomiyi Büyütmek ve Artan İşsizliği Önlemek İçin Kentsel Dönüşüm Büyük Bir Fırsat. […]

2710, 2016

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde İtiraz Ve Davalar

RİSK TESPİT RAPORUNA İTİRAZ
31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı eskimiş ve içinde kişilerin bulunmasının / yaşamasının sağlıklı olmadığı binaların ve alanların yenilenmesini, iyileştirilmesini ve tasfiye edilmesini sağlamaktır.
6306 sayılı Kanun uyarınca çıkartılmış olan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ise, 6306 sayılı Kanunun […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde İnşaat

RİSKLİ ALANLARDA İNŞAAT
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 6, 5. bendinin (ç) fıkrası gereğince Bakanlık; kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye yetkilidir. Bu düzenlemedeki uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde Tevhid Ve İfraz

KANUNİ YETKİLER
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 6/1. maddesi, üzerindeki riskli binaların yıkılması sonrasında; parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde İmar Planları Ve Kentsel Tasarım

GENEL KANUNLARDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMASI YETKİLERİ
644 sayılı KHK’nın 2. maddesinin (ı) bendinde, Bakanlık; “depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak” ibareleri ile yetkilendirilmiştir.
Yine 644 sayılı KHK’nın 2/ğ maddesinde “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde Arsa Ve Hak Sahiplerinin Uzlaşması Ve Payları

YASAL DÜZENLEMELER VE YETKİLER
6306 sayılı Kanun 6. maddesi ile, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapların veya adaların, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerin, öncelikle malikleri tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede; yapılar yıktırılmadan önce,
-parsellerin tevhit edilmesine,
-münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,
– ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine,
-yeniden […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde Yıkım

 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA[1] YIKIM
Afet riski sebebiyle yapılan kentsel dönüşümde yıkım konusunda iki kanun hükümleri farklı düzenlemeler içermektedir.
Afet alanlarındaki kentsel dönüşümü düzenleyen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 5. maddesinde şu düzenlemeye yer vermiştir:
“(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, (yıkım konusu […]